ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ สุดวิลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายครองศักดิ์ แย้มประยูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2554 - 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจาตุรัตน์ วัฒนประทีป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2553 - 30 ก.ค.2554