ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่  มีอาคารเรียน อาคารฝึกปฏิบัติการ อาคารชุดและบ้านพักครู มีรายละเอียดดังนี้

 

 

ประเภทอาคาร

จำนวนหลัง

พื้นที่ใช้

สร้าง พ..

หมายเหตุ

1.  อาคารเรียน

 

 

 

 

  1.1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1

-

2554

 

  1.2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ

1

1,920

2560

 

2.  อาคารประกอบการ

 

 

 

 

  2.1 อาคารแฟลต นร. (ด้านหน้า)

1

-

2554

 

  2.2 อาคารแฟลต นร. (ด้านหลัง)

1

-

2554

 

  2.3 อาคารแฟลต ครู. (ด้านหลัง)

1

-

2554

 

  2.4 อาคารเรียนนวด

1

-

2554

 

  2.5 อาคารเรือนแถว 1

1

-

2554

 

  2.6 อาคารเรือนแถว 2

1

-

2554

 

  2.7 บ้านพักรอง

2

-

2554

 

  2.8 โรงอาหาร

1

-

2556

 

  2.9  ห้องน้ำข้างโรงอาหาร

1

-

2558

 

  2.10 ห้องน้ำข้างอาคารเรียนนวด

1

-

2558

 

  2.11 อาคารป้อมรักษาความปลอดภัย

1

-

2558

 

  2.12 อาคารแฟลต 4 หน่วย 4 ชั้น

1

164

2560

 

  2.13 อาคารโรงฝึกงาน

1

4,000

2560

 

  2.14 อาคารศูนย์วิทยบริการ

1

1,088

2560

 

  2.15 อาคารโดมกีฬาเอนกประสงค์ 

1

1,920

2561

 

รวม

18

9,092

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.27 KB