งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา ตามความสนใจของนักเรียน นักศึกษา

2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานป้องกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานป้องกันและแก้ ปัญหาการทะเลาะวิวาทก่อความไม่ สงบในสถานศึกษางานการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ งานโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น

9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

10. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทกิจกรรม

1. ลูกเสือวิสามัญ หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับใน 1 ปีการศึกษา โดยมีการกำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ 3 สี และภาคเรียนที่ 2 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย กว่า 80% จะถือว่าผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จึงจะมีสิทธิ์จึงถือว่าผ่านกิจกรรมลุกเสือวิสามัญของวิทยาลัย

2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดใช้คำย่อว่า นศท โดยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา

3. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ หมายถึง  กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกชมรมวิชาชีพในระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.1 ได้ปฏิบัติในวันพฤหัสบดี ในคาบกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คาบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพดำเนินการด้วยตนเอง และประเมินผล สรุปรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น โดยต้องสรุปรายงานปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม ส่งภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่า ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ

4. กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อรณรงค์ความสามัคคีความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นในสังคม ความรักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์การได้รับ ทราบข่าวสารในแต่ละวัน การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าไปเรียนในคาบแรกของแต่ละวันโดยผู้เรียน เวลา 07.50 – 08.15 น. โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะมอบหมาย ครูที่ปรึกษา ในการเช็คชื่อเข้าแถวนักเรียน นักศึกษา

5. กิจกรรมกลาง หมายถึง กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัยฯ ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมเช่น กิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู  การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมปลุกป่า กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรม จริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การประเมินผลกิจกรรม

1. การประเมินกิจกรรมแต่ละภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 3 ส่วน คือกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ และกิจกรรมกลาง โดยกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และกิจกรรมกลาง ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%

2. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ต้องสรุปรายงานปฏิบัติงาน ภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่าผ่านกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1. รับใบคำร้องซ่อมกิจกรรม (อวท.18) ณ ห้องกิจกรรมฯ พร้อมเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม

2. ชำระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมที่งานการเงิน 50 บาท/กิจกรรม ซึ่งภายใน 1 ภาคเรียนการศึกษา สามารถซ่อมได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบลงในใบคำร้องซ่อมกิจกรรม

4. ยื่นคำร้องพร้อมซ่อมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจะมอบหมายผู้ดำเนินการซ่อมกิจกรรม ดังนี้

3.1 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ครูที่ปรึกษาประจำวิชา

3.2 กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ครูที่ปรึกษาประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา อวท.

3.3 กิจกรรมหน้าเสาธง ครูประจำแผนกวิชา / งานปกครอง

3.4 กิจกรรมกลาง ครูประจำแผนกวิชา / งานปกครอง

* ทุกกิจกรรมที่ซ่อม จะอยู่ภายใต้ความดูแลของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

5. นำส่งใบคำร้องซ่อมกิจกรรม เมื่อซ่อมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องงานกิจกรรมฯ