งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 33                 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ที่นักเรียน นักศึกษาต้องทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.      การตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจำปีตามนโยบายของสอศ. ซึ่งการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปี นั้น เป็นส่วนสำคัญซึ่งต้องตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที พร้อมกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องไม่แพร่เชื้อโรคสู่บุคคลอื่น นอกจากนี้ยังมีการตรวจสารเสพติดเพื่อป้องปรามการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอนาคตของผู้เรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ทุกคนจะต้องตรวจสุขภาพดังรายการต่อไปนี้

1.      ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)

2.      เอ็กซเรย์ทรวงอก (ฟิล์มเล็ก) เพื่อตรวจหาวัณโรค โรคหัวใจ

3.      ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag = หาเชื้อ) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่บุคคลอื่น

4.      ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เช่น โลหิตจาง

การติดเชื้อในกระแสเลือด

5.      ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group) A, B, AB, O

6.      ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Meth amphetamine)

7.      ตรวจการมองเห็น ตรวจหาความปกติของสายตา

นักเรียนทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นวิทยาลัยฯจะไม่ให้ลงทะเบียนเรียน

          การทำประกันอุบัติเหตุ

          วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จะดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงานที่มีเครื่องมือและเครื่องจักร ในสถานประกอบการและออกฝึกงานนอกสถานศึกษา  ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ในโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ของวิทยาลัยฯ

          โดย นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา       ประจำปี2561 เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เมื่อนักเรียน นักศึกษา                  ได้รับอุบัติเหตุให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.      กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บแล้วนำใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) พร้อมใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง มายื่นที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากทางบริษัทประกันต่อไป

2.      กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร ผู้เอาประกันต้องนำส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้

1.      ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

2.      ฟิล์ม X – Ray หรือผลการอ่านฟิล์ม

3.      รูปถ่ายเต็มตัวหรืออวัยวะที่สูญเสีย ของผู้เอาประกันภัย

4.      สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

5.      สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บริษัทจะของเป็นรายๆ เพื่อประกอบการพิจารณา)

3.      กรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา) ต้องนำส่งเอกสารประกอบการเรียนค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตดังนี้

1.      สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกได้) 2 ชุด

2.      สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกได้) 2 ชุด

3.      สำเนาใบแจ้งความ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกได้) 2 ชุด

4.      สำเนาใบมรณะบัตร (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกได้) 2 ชุด

5.      สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต และผู้รับประโยชน์ (บิดา, มารดา) รับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

6.      สำเนาทะเบียนสมรส  2 ชุด

สำหรับกรณีลอบทำร้าย ต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความ (แจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดี) พร้อมใบสรุปสำนวนคดีความ (ไม่ได้มีส่วนยั่วยุ หรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท)

ติดต่อยื่นหลักฐานการเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ที่ นายทศพร ศรีระบาย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โทร 082-2402450