ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปวช. และ ปวส.

ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.1

140

141

281

ปวช.2

69

81

150

ปวช.3

49

95

144

ทวิศึกษา.1

11

36

47

ทวิศึกษา.2

10

18

18

ทวิศึกษา.3

13

28

41

ปวส.1

66

76

142

ปวส.2

20

37

57

ปวช.ตกค้าง

19

54

73

ปวส.ตกค้าง

6

4

10

พักการเรียน (ปวช.)

0

2

2

พักการเรียน(ปวส.)

0

3

3

รวมทั้งสิ้น

403

575

978

 

ยอดรวมทั้งสิ้น

ปวช.

277

373

650

ปวส.

92

120

212

ทวิศึกษา

34

82

116

รวมทั้งสิ้น

403

575

978