ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ในระบบและระบบทวิภาคี

พ.ศ. 2552 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2557 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ

พ.ศ. 2557 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ

พ.ศ. 2558 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

พ.ศ. 2558 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี

พ.ศ. 2558 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

พ.ศ. 2558 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2559 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างก่อสร้าง

35

พ.ศ. 2560 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

 อเนกประสงค์

พ.ศ. 2561 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2563 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์

พ.ศ. 2563 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานโยธา

พ.ศ. 2565 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

และหลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พ.ศ. 2554 - 2565 เปิดสอนหลักสูตระยะสั้นร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2566 หลักสูตรระยะสั้น

 เบอเกอรี่ /อาหารโภชนาการ/ บริการเครื่องดื่มและอาหาร

 การจัดดอกไม้/ งานประดิษฐ์/ การจัด Event การจับจีบผ้า

 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 งานบำรุงรักษารถยนต์/การซ่อมรถจักรยานยนต์

 การเขียนแบบก่อสร้าง

 วางผังทำระดับด้วยกล้องสำรวจ

 การทำบัญชีครัวเรือน

 การเป็นมัคคุเทศก์น้อย

 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

 การซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 การเชื่อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโครงบานประตู เชื่อมโครง

ลูกกรง /การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือโปรแกรมอื่นๆ