ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

แบ่งเป็น ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคี

.. 2552  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

.. 2555  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว

.. 2555  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

.. 2555  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

.. 2555  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

.. 2557  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารแลโภชนาการ

.. 2557  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารแลโภชนาการ

.. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

.. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี

.. 2558  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างก่อสร้าง

.. 2560  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์

.. 2561  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานช่างไฟฟ้า

          พ.ศ. 2563  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานโยธา

          พ.ศ. 2563  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานเทคนิคยานยนต์และการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

.. 2564  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ากำลัง