ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

             วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  จัดตั้งเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2551  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกำลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริการธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ให้เข้ามาศึกษาต่อแบบอยู่ประจำและนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่  มีพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันประมาณ 57 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โทร/โทรสาร 032-899931

             วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขยายโอกาสของการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย    นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนมาโดยตลอด ท่านได้เห็นความแออัดของสถานที่ ความต้องการของผู้เรียนในสายอาชีพเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีผู้สมัครเรียนปีละ 1,800-2,000 คน แต่รับได้เพียง 750 คน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ควรได้รับการขยายโอกาส ให้รับนักเรียนนักศึกษาและเปิดสอนวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น   ท่านจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ที่คุณปรียา  ฉิมโฉม  ได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและทรงพระราชทานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่  27 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวาและดำริให้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแนว พระราชประสงค์ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้จัดตั้งเป็น  ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ”  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จึงได้จัดทำโครงการหารายได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาและได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระเครื่องบูชาชุดพระเบญจภาคี ภ.ป.ร. เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนและนำรายได้ดังกล่าวมาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ไร่  รวมเป็น ๕๗ ไร่เศษ

             ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้หารือร่วมกันกับ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ  ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและดูสถานที่ ณ บ้านหนองจันทร์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงมีมติเห็นชอบตรงกันที่จะตั้งเป็นสถานศึกษาแห่งใหม่   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในมหามงคลสมัยแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยให้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส เข้าศึกษาในสาขาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นในปีต่อไป เพื่อผลิตกำลังคนสนองความต้องการตลาดแรงงานด้านธุรกิจบริการในท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพ โดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ในฐานะภาคธุรกิจเป็นผู้ใช้แรงงาน นักเรียนที่รับเข้าศึกษาจะเป็นนักเรียนแบบอยู่ประจำส่วนหนึ่งและไปกลับส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการฝึกการประกอบอาชีพจริงในสถานประกอบการพร้อมกับการเรียนควบคู่กันไปวิทยาลัยฯ แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนโรงเรียน-ราชประชานุเคราะห์สายอาชีวศึกษาซึ่งจะรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือซึ่งจะเป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

             สำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย-การอาชีพวังไกลกังวล ๒” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

             การจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์ อีกทั้งมุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                   “วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.46 KB