ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

      อัตรากำลัง ปี 2565  ข้อมูล   วันที่  1  ตุลาคม  2564       

.  ข้าราชการ  

·          ผู้บริหาร                   จำนวน            3   คน

·          ข้าราชการครู              จำนวน            8   คน

·          บุคลากรทางการศึกษา    จำนวน            -    คน

.  ลูกจ้างประจำ

·          ทำหน้าที่สอน              จำนวน            -    คน 

·          ทั่วไป/สนับสนุน           จำนวน            -    คน

.  พนักงานราชการ

·          ทำหน้าที่สอน              จำนวน            5   คน 

·          ทั่วไป/สนับสนุน           จำนวน            -    คน

ง.  ลูกจ้างชั่วคราว 

·          ทำหน้าที่สอน              จำนวน           21  คน 

·          ทั่วไป/สนับสนุน           จำนวน           9   คน

    อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีบุคลากรทั้งสิ้น  49 คน

    ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

ก. ครูผู้สอน

จำนวน (คน)

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

จำนวน (คน)

รวม

- ต่ำกว่า ม.6

-

- ต่ำกว่า ม.6

-

-

- ปวช./ม.6

-

- ปวช./ม.6

-

-

- ปวส./อนุปริญญาตรี

-

- ปวส./อนุปริญญาตรี

2

2

- ปริญญาตรี

33

- ปริญญาตรี

8

41

- ปริญญาโท

5

- ปริญญาโท

-

5

- ปริญญาเอก

1

- ปริญญาเอก

-

1

รวม

39

รวม

10

49

 

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

 

ก. ครูผู้สอน

จำนวน (คน)

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

จำนวน (คน)

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

1

- จ้างด้วยงบบุคลากร

1

2

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน

-

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน

-

-

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

20

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

8

28

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

-

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

-

-

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

-

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

-

-

รวม

21

รวม

9

30