ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร
 วันที่  19-21  พฤษภาคม 2566 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ของทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ และ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,15:12   อ่าน 236 ครั้ง