ภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาหลัง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
⚡️ วันที่  19  กันยายน  2565   นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  มอบหมายให้  นายสมพงศ์  กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหลัง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีหัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครูนิเทศก์ และ นักเรียนแต่ละแผนกวิชา รวมจำนวน 208 คน  เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์หลังการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ และนำมาพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ สถานประกอบการและตลาดแรงงาน  ณ ห้องประชุม  A102 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,20:21   อ่าน 27 ครั้ง