ภาพกิจกรรม
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
⚡ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ,
นางนนทกร คำวอน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ ในการวิพากษ์หลักสูตรฯ เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม A 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:06   อ่าน 46 ครั้ง