ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
หน้าปกองค์การนักวิชาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 1003
แผนงานและความร่วมมือ
แบบฟอมร์สรุปโครงการ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 518.5 KB 276
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
แบบฟอร์มองค์การวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 66
โครงการจิตอาสาลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 67.08 KB 219
งานบริหารทรัพยากร
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.04 KB 14
แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 14
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 12