การตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน – นักศึกษา
การตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน – นักศึกษา

คำอธิบาย: krut                                                                                                               

 

ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน – นักศึกษา

พ.ศ.2559

***************

                อาศัยอำนาจตามความมาตรา  6  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  2546   ระเบียบ                                         กระทรวงศึกษาธิการ  “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา    พ.ศ.2559 ” วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒  จึงวางระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังนี้

                ข้อ 1       ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ  และลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.2559”

                ข้อ 2       ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2559  เป็นต้นไป

                ข้อ 3       ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน – นักศึกษา  พ.ศ.2559  และข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4       ในระเบียบนี้

                “วิทยาลัย”  หมายถึง  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

                “ผู้อำนวยการ”  หมายถึง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

                “รองผู้อำนวยการ”  หมายถึง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

                “นักเรียน”  หมายถึง  ผู้ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒ ตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

                “นักศึกษา”  หมายถึง  ผู้ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.)

                “ผู้ปกครอง”  หมายถึง  บิดามารดาหรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครอง

                “คณะกรรมการงานปกครอง”  หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาลงโทษความประพฤตินักเรียน – นักศึกษา  ที่วิทยาลัยฯ  แต่งตั้ง

                “คณะกรรมการพิจารณาความผิด”  หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาความผิด  และสรุปผลนำเสนอผู้อำนวยการ

                ข้อ 5       ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา  ครู – อาจารย์  จำนวนตามความเหมาะสม  เป็นกรรมการ  และหัวหน้างานปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ

 

                ข้อ 6       คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                                6.1          พิจารณาเสนอผลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตั้งแต่  15  คะแนนขึ้นไป

                                6.2          พิจารณาเสนอระดับโทษนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดในกรณีอื่น ๆ

                ข้อ 7       การประชุมต้องมีกรรมการร่วมไม่น้อยกว่า  2  ใน  3  ของกรรมการทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุม  และต้องมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง  โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

                มติคณะกรรมการที่จะนำเสนอผู้อำนวยการให้ถือเสียงข้างมาก  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดให้วิทยาลัยฯ   สั่งตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษนักเรียน – นักศึกษา  ตามมติคณะกรรมการ  ในการประชุมให้ครูที่ปรึกษาของนักเรียน – นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการด้วย  แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติที่ประชุม

                ข้อ 8       เมื่อได้ตัดคะแนนหรือลงโทษนักเรียน – นักศึกษาแล้วให้ดำเนินการ  ดังนี้

                                8.1          แจ้งให้นักเรียน – นักศึกษาผู้นั้นทราบ

                                8.2          แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษามารับทราบผลการพิจารณา

                                8.3          เก็บหลักฐานการรับทราบของนักเรียนและผู้ปกครอง

                                8.4          เก็บบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติหรือการลงโทษไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

                ข้อ 9       ครูในวิทยาลัยฯ มีอำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน – นักศึกษา  แต่ละคนที่กระทำความผิด  ได้ไม่เกินครั้งละ  5  คะแนน

                ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้างานปกครอง  มีอำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนได้ครั้งละไม่เกิน  10  คะแนน  ถ้าตัดคะแนนมากกว่า  10  คะแนน  ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการงานปกครอง

                การตัดคะแนนความประพฤติให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อำนวยการทราบทุกครั้ง

                ข้อ 10     การตัดคะแนนความประพฤติให้เริ่มต้นนับใหม่เมื่อเริ่มภาคเรียนใหม่

                ข้อ 11     ผลการตัดคะแนนความประพฤติ  จากการกระทำความผิดครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันให้ลงโทษได้ในระดับโทษดังต่อไปนี้

                                11.1        ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  10  คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

                                11.2        ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  20  คะแนน ให้ทำทัณฑ์บน

                                11.3        ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  30  คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษา

                ข้อ  12  นักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิด  ซึ่งได้รับการลงโทษสถานหนักกว่าระดับโทษตาม    ข้อ 11 ไม่ว่าจะเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาก่อนหรือไม่  วิทยาลัยฯ  อาจลงโทษให้ย้ายสถานศึกษาได้

ข้อ 13  การลงโทษตามข้อ  11  ข้อ  12  ให้วิทยาลัยฯ  ดำเนินการตามเกณฑ์การลงโทษนักเรียน-นักศึกษาและจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  6 (6.2)     เว้นแต่เป็นการลงโทษตามข้อ 11 (11.1)  (11.2)  จะไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมการก็ได้

 

                ข้อ 14  หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  และการลงโทษนักเรียนนักศึกษาผู้กระทำความผิด

                14.1  โทษย้ายสถานศึกษา  ลักษณะความผิดดังนี้

                                14.1.1    มีสารเสพติดร้ายแรงไว้เพื่อจำหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการจำหน่ายสารเสพติด

                                14.1.2    เป็นผู้ยุยงส่งเสริม  ชักชวน  ข่มขู่  ให้ผู้อื่นใช้สารเสพติดร้ายแรง

                                14.1.3    เป็นผู้ใช้สารเสพติดร้ายแรงตามกฎหมาย

                                14.1.4    ก่อการทะเลาะวิวาท  ทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธ

                                14.1.5    มีสารเสพติดร้ายแรงไว้ในครอบครอง

                                14.1.6    เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาวุธร้ายแรง  วัตถุระเบิดหรือกระสุนปืน

                                14.1.7    พกพาหรือมีไว้ซึ่งอาวุธร้ายแรง  วัตถุระเบิด  หรือเครื่องระเบิดไว้ในครอบครอง

14.1.8    เป็ผู้ชักนำบุคคลภายนอก มาก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายทั้งภายในและภายนอก

วิทยาลัยฯ

14.1.9    ทะเลาะวิวาทชกต่อย  ตบตี  ในชั้นเรียน ขณะมีการเรียนการสอน

14.1.10  ขโมยทรัพย์สินของทางราชการหรือของบุคคลอื่นในวิทยาลัย หรือในสถานประกอบการ

หรือสถานที่ฝึกงาน โดยปรากฏหลักฐานชัดเจน

14.1.11  ทำลายหลักทรัพย์สินทางราชการหรือบุคคลอื่นโดยเจตนา

14.1.12  ต้องหาในคดีอาญาและถูกตัดสินลงโทษจำคุก

14.1.13  ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีอย่างรุนแรง  เช่น  ชู้สาว  สื่อลามก  เป็นต้น

14.1.14  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน  15 วัน  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยฯ ทราบหรือมีเหตุผลอันควร

14.1.15  ฝ่าฝืนกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และทำให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ เสียหาย

14.1.16  แอบอ้างชื่อวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต  จนก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง

 

                14.2        โทษทำทัณฑ์บน  ลักษณะความผิดดังนี้

14.2.1    ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม  20  คะแนน

14.2.2    เป็นผู้สั่งหรือชักชวนหรือมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นให้ผู้อื่นก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อย  ตบตี

ในอันที่จะก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี

                14.2.3                   พกพาอาวุธหรือมีอาวุธหรือวัตถุเทียมอาวุธ ไว้ในครอบครอง ในเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือนำมาเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ

14.2.4    เล่นการพนันทุกประเภท ในวิทยาลัยฯ

14.2.5    เสพสุราหรือของมึนเมาในวิทยาลัยฯ  หรือเสพในเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา

14.2.6    แอบอ้างชื่อวิทยาลัยฯ  เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ได้รับอนุญาต จนก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่วิทยาลัยฯ